Công thức cho Hope -Trailer
Video số 1 - Nguồn gốc
Video số 2 - Đã được chứng minh
Video # 3 - Bốn hoạt động
Công thức cho hy vọng

Hãy là người đầu tiên giáng một đòn mạnh vào nghèo đói trong khu vực của bạn. Chỉ cần nghiên cứu từng bài viết / video kỹ lưỡng, sau đó áp dụng các nguyên tắc!