Cách bắt đầu kinh doanh vi mô - Bảng tính

Bạn có quan tâm đến việc bắt đầu một doanh nghiệp vi mô? Ngoài việc xem loạt video gồm 9 phần của chúng tôi, các bảng tính sau đây tương ứng với các bước được mô tả trong loạt video được đề cập và được yêu cầu nếu hợp tác với Tiến sĩ Epps để có cơ hội đầu tư. Hoàn thành các bảng tính này với khả năng tốt nhất của bạn có thể tạo ra sự khác biệt giữa một doanh nghiệp vi mô khởi nghiệp thành công hay không.